درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
498 Viewed

کاتالیزور: خبرنامه مجله شیمی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1387 (ویژه‌نامه، شماره 2)؛ 1379 (شماره 3)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه خبری News Magazine  
 9.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 10.     نشریه علمی Scientific Journal  
 11.     دانشکده شیمی  
 12.     دانشگاه صنعتی شریف
 13. شماره سند:60-501659