درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
705 Viewed

مرزدانه: نشریه انجمن دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: سیروس عسگری
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 4. یادداشت: موجودی: 1390 (شماره1)؛ 1391 (شماره 2)؛ 1392 (شماره 3)
 5. یادداشت:گنجینه
 6. توصیفگرها:
 7.     نشریه علمی Scientific Journal  
 8.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 9.     انجمن علمی Forums  
 10.     دانشکده مهندسی و علم مواد  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف
 12. شماره سند:60-501651