درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
853 Viewed

رسانا: نشریه داخلی دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: بهزاد خنجریان
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر: 1374   
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1374 (شماره 1)؛ 1375 (شماره 3، 1)؛ 1376 (شماره 6، 5)؛ 1377 (ویژه‌نامه)؛ 1379 (شماره 9، 10)؛ 1378 (ویژه‌نامه، شماره 8)؛ 1380 (ویژه‌نامه،11)؛ 1381 (ویژه‌نامه)؛ 1384 (شماره 7،6)؛ 1387 (ویژه‌نامه)؛ 1389 (ویژه‌نامه)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه داخلی Internal Magazine  
 9.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 10.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 11.     نشریه علمی Scientific Journal  
 12.     دانشکده مهندسی برق  
 13.     دانشگاه صنعتی شریف
 14. شماره سند:60-501650