درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
681 Viewed

تکانه: نشریه علمی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: سامان مقیمی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1382 (شماره 2-6)؛ 1383 (شماره 7-9)؛ 1384 (ویژه‌نامه، 10)؛ 1385 (شماره 11-12)؛ 1386 (شماره 13)؛ 1388 (شماره 14-15)؛ 1389 (شماره 16-17)؛ 1390 (شماره 18-19)؛ 1391 (شماره 20)؛ 1392 (شماره 21)؛ 1393 (شماره 23)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 9.     نشریه علمی Scientific Journal  
 10.     دانشکده فیزیک  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف
 12. شماره سند:60-501648