درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
667 Viewed

شیمی شریف: نشریه انجمن علمی دانشجویان شیمی [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول : حبیب باقری
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1372 (شماره 2، 1)؛ 1373 (شماره 3و4)؛ 1379 (شماره 5)؛ 1382 (شماره 1)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه علمی Scientific Journal  
 9.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 10.     دانشگاه صنعتی شریف  
 11.     انجمن علمی Forums  
 12.     انجمن دانشجویی Student Association  
 13.     دانشکده شیمی
 14. شماره سند:60-501647