درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. جلد اول این جزوه در 9 فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول؛ مقدمات ریاضی، فصل دوم؛ قانون کولمب، قانون گوس، فصل سوم؛ متدهای مخصوص برای حل مسائل الکترواستاتیک، فصل چهارم؛ دی الکتریک ها، فصل پنجم؛ انرژی و نیروهای مکانیکی در میدان الکترواستاتیک، فصل ششم؛ حل معادلات لاپلاس و پواسن، فصل هفتم؛ تنوری نسبیت خصوصی، فصل هشتم؛ میدان مغناطیسی، فصل نهم؛ معادلات ماکسول و معادلات امواج
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1348
  4. ج
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 156 در 14 اردیبهشت ماه 1348 تکثیر شده است
  6. یادداشت: فرمول های موجود در این جزوه به صورت دستنویس هستند
  7. یادداشت:ج.1. میدان الکتریکی و مغناطیسی ساکن و معادلات ماکسول همراه با حل مسائل / مهدی بلوچ
  8. کلمات کلیدی:
  9. امواج الکترومغناطیسی ؛ معادله های ماکسول