درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. این جزوه ترجمه ای از کتاب جبر تانسور مشتمل بر هشت فصل با عناوین ذیل است: فصل اول؛ جبر تانسور، فصل دوم؛ المان خطی، فصل سوم؛ مشتق گیری کواریانت، فصل چهارم؛ ژئودیسک ها - توازی، فصل پنجم؛ تانسور انحناء، فصل ششم؛ هندسه دیفرانسیل سه بعدی اقلیدسی، فصل هفتم؛ تانسورهای کارتزین - الاستیسیته، فصل هشتم؛ تئوری نسبیت.
    فرمول های این جزوه به صورت دستنویس هستند.
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1347
  4. 155 ص
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 117 در 15 آبان ماه 1347 تکثیر شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. جبر تانسوری