درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1470 Viewed

دروس تئوری کارگاه [جزوه]

  1. معرفی:
  2. در جزوه مربوط به جوشکاری توضیحاتی در مورد جوشکاری با شعله برق و موارد استفاده آن در صنعت دروسی ارائه شده است.
    در جزوه دوم به روش استفاده از ماشین های موجود در کارگاه ها پرداخته شده است.
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1346
  4. ج.: مصور
  5. یادداشت: بخش جوشکاری با شماره 14 به تاریخ 29 آبان ماه 1345، و بخش ماشین های ابزار با شماره 12 به تاریخ 29 آبان ماه 1356 و تکثیر شده است
  6. یادداشت:[جزوه اول]. جوشکاری.-- [جزوه دوم]. بخش ماشین های ابزار
  7. کلمات کلیدی:
  8. ماشین های افزار