درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5088 Viewed

فناورد [پیایندها]

 1. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@793cc619
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@21cfd7ff
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری    سال نشر: 1396 -   
 4. مشخصات ظاهری: ج
 5. یادداشت: صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری
 6. یادداشت: مدیر‌مسئول: محمدرضا موحدی
 7. یادداشت: سردبیر: سعید خدایگان
 8. خلاصه/چکیده:نشریه «فنــاورد» با در نظر برگرفتن تمــامی جوانب نــوآوری در حیطه هــای مختلف فناوری، از شــکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وســیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاد. این نشریه از ســوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود و هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دســتاوردهای پژوهشــی و تجارب ارزنده صاحبان صنایع و گســترش و بهبود حیطه فناوری و نوآوری اســت.
  توجه و تمرکز نشریه فناورد بر تهدیدها و فرصت هایی اســت که به دلیل ســرعت روزافزون پیشــرفت فناوری پیش روی نــوآوران و مبتکران زمینه های مختلف صنعت قرار دارد. ارتباط میان دانشــمندان و صنعتگران درون مرزی و برون مــرزی برای ارتباط و مبادله بهتر اطلاعات، مورد تاکید و توجه این نشریه اســت که بدین ترتیب اطلاعاتی غنی و ارزشمند از حیطه نوآوری در فناوری را به علاقه مندان ارائه می دهد. نشریه «فناورد» در قالب دوفصلنامه منتشر می شود که مطالب هر شماره پیرامون موضوعی خاص خواهد بود.
  نشریه فناورد حاوی مقاله ها، گزارش ها، اخبار و دستاوردهای فناورانه در حوزه های مختلف فناوری است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. نشانی وب: http://fanaavard.sharif.edu
 11. شماره سند:60-453175