درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6720 Viewed

راهنمای دانشگاه صنعتی آریامهر

  1. معرفی:
  2. این کتاب به معرفی دانشکده ها شامل کلاس ها، آزمایشگاه ها، و همچنین معرفی دروس مربوط به هر دانشکده، و اعضای هیأت علمی دانشکده ها پرداخته است. همچنین فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در این مجموعه آورده شده است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف
  4. 536 ص
  5. کلمات کلیدی:
  6. مقررات آموزشی فعالیت های پژوهشی برنامه های درسی

 فهرست محتوای دیجیتالی