درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4585 Viewed

نیروگاههای برق آبی: تئوری و کاربرد

عباسپور، مجید

 1. شرح مسئولیت:مجید عباسپور
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1393   
 3. مشخصات ظاهری: ج.: مصور
 4. یادداشت:واژه نامه
 5. خلاصه/چکیده:از آنجایی که بهره برداری بی رویه از منابع آبی کشور و موضوعاتی نظیر تغییر آب و هوا و استفاده از مکانیزم توسعه پاک در نیروگاه های برق آبی تاثیر مستقیمی بر اجرای این نوع پروژه ها دارد، لذا در این کتاب توجه ویژه ای به مسایل زیست محیطی صورت گرفته است.
  در تالیف این کتاب از منابع مختلف استفاده شده است. با توجه به ارائه واژه ها و اصطلاحات به زبان فارسی و لزوم اطلاع از واژه های لاتین معادل، در انتهای هر جلد واژه نامه های فارسی به انگلیسی و بالعکس قرار داده شده است.
  کتاب در دوجلد و پانزده فصل با عناوین ذیل تدوین شده است. فصل اول؛ بررسی وضعیت صنعت برق و انرژی، فصل دوم؛ وضعیت آب و پتانسیل های آب کشور ایران، فصل سوم؛ محاسبات هیدرولوژیکی در اجرای پروژه نیروگاه های آبی، فصل چهارم؛ محاسبات هیدرولیکی، فصل پنجم؛ توربین های هیدرولیکی، فصل ششم؛ سفارش و انتخاب توربین و تعیین ظرفیت بهینه نیروگاه، فصل هفتم؛ پدیده کاویتاسیون در نیروگاه های آبی، فصل هشتم؛ احداث سد در نیروگاه های آبی، فصل نهم؛ شیرها، دریچه ها و مجاری عبور آب در نیروگاه آبی، فصل دهم؛ کنترل فشار و سرعت در نیروگاه های آبی، فصل یازدهم؛ تجهیزات الکتریکی نیروگاه های آبی و نکاتی اتصال برق تولیدی به شبکه، فصل دوازدهم؛ توربی نخانه و تاسیسات حفاظتی آن ها، فصل سیزدهم؛ محاسبات اقتصادی نیروگاه های آبی، فصل چهاردهم؛ بررسی عوامل محیطی و اجتماعی (اثرات زیست محیطی)، فصل پانزدهم؛ ادوات کنترل و اندازه گیری، و بررسی توان ساخت توربین های آبی
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 1081 .A223 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     نیروگاه های برق آبی