درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. هدف از نگارش کتاب ارائه مفاهیم احتمال به صورت طبیعی با کمک مثال های مورد توجه و آموزنده و تمرین هایی است که انگیزه این نظریه، تعاریف، قضایا و منتطق به کاربرده شده را برای خواننده روشن کند. مؤلف کتاب همواره با دو نیروی متعارض مواجه بوده است؛ یکی گرایش طبیعی به گنجانیدن مطالب بیشتر در کتاب که به نظر ایشان تمامی مطالب مهم هستند و مایل است تمام آنها را به روش خود در کتاب وارد کند، و از طرف دیگر ایشان ناگزیر است تعریف دقیقی از هدف، سطح کتاب و پایه خوانندگان کتاب را در نظر داشته باشد و بر اساس آن تصمیم گیری نماید. این کتاب به منظور ارائه درس احتمال برای رشته های ریاضی، علوم و فیزیک، مهندسی، آمار، بیمه، اقتصاد و حسابداری، تحقیق در عملیات و کامپیوتر تدوین شده است.
  مطالب کتاب حاضر در سیزده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ اصول موضوع احتمال، فصل دوم؛ روش های ترکیباتی، فصل سوم؛ احتمال شرطی و استقلال، فصل چهارم؛ تابع های توزیع و متغیرهای تصادفی گسسته، فصل پنجم؛ توزیع های گسسته خاص، فصل ششم؛ متغیرهای تصادفی پیوسته، فصل هفتم؛ توزیع های پیوسته خاص، فصل هشتم؛ توزیع های دو متغیره، فصل نهم؛ توزیع های چند متغیره، فصل دهم؛ مطالبی دیگر درباره میانگین ها و واریانس ها، فصل یازدهم؛ مجموع متغیرهای تصادفی مستقل و قضایای حدی، فصل دوازدهم؛ فرایندهای تصادفی، فصل سیزدهم؛ شبیه سازی. پیوست های مورد نیاز و پاسخ به برخی از تمرینات کتاب نیز در انتهای کتاب آمده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1390
 4. 876 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Fundamentals of probability, 3rd ed, 2004
 6. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 273 .G46419 در کتابخانه دانشگاه صنعنتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. احتمالات
 10. شابک:9789642080472

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد