درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2209 Viewed

ترمودینامیک مهندسی

دبیری، علی

 1. معرفی:
 2. این کتاب دو هدف اصلی را دنبال می کند.
  الف: بیان مفاهیم اصلی ترمودینامیک، مانند قانون اول و دوم و درک بهتر آن. در این رهگذر سعی شده درجه حرارت، کار، و انرژی که یکی از نتایج قانون اول ترمودینامیک است بطور ساده و واضح تعریف شود. قانون دوم که بصورت دو بیان مختلف ذکر شده است، از انتروپی به عنوان یک مختصه سیستم، نتیجه گیری و تعریف شده است. تحولات برگشت پذیر و برگشت ناپذیر بطور واضح تعریف شده اند. از ترکیب قانون اول و دوم قابلیت کاردهی سیستم های مختلف ترمودینامیکی تعریف و مقادیر آن برحسب مختصات سیستم محاسبه شده است.
  ب: کاربرد مفاهیم ذکر شده در بند اول را در سیستم های مهندسی بررسی می شود. در این مورد وسایل و تجهیزاتی که در تولید قدرت و برودت در صنایع کاربرد قرار دارند، از نظر ترمودینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
  کتاب حاضر در هفده فصل تدوین گردیده است. در صفحات نخست علامت های به کار رفته در کتاب همراه با مفاهیم آنها آمده است. فصل اول: تعاریف کلی از ترمودینامیک را در بر دارد. فصل دوم: مختصات یک ماده خالص. فصل سوم: کار و حرارت. فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک. فصل پنجم : قانون اول ترمودینامیک برای سیستم باز . فصل ششم: قانون دوم ترمودینامیک. فصل هفتم: انتروپی. فصل هشتم: گازهای نیم کامل و کامل. فصل نهم: مخلوط گازها. فصل دهم: قابلیت کاردهی و برگشت ناپذیری. فصل یازدهم: جریان سیالات در شیپوره ها و پرده ها. فصل دوازدهم: تحولهای تراکمی و انبساطی. فصل سیزدهم: احتراق. فصل چهاردهم: سیکل های قدرت. فصل پانزدهم: تبرید. فصل شانزدهم: روابط ترمودینامیکی و در پایان کتاب، در فصل هفدهم، با موضوع تعادل ترمودینامیکی به اتمام رسیده است.
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1358
 4. فروست:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 563ص.: مصور
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 265 .D32 در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. ترمودینامیک

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب