درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته ویلیام ه. هیت.؛ ترجمه خداداد القابی و آلن باغداساریان
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: [1356]   
 3. مشخصات ظاهری: یازده، 579 ص.: مصور
 4. فروست: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Engineering electromagnetics
 6. خلاصه/چکیده:کتاب حاضر به عنوان کتاب اصلی درس الکترومغناطیس در دودره کارشناسی مهندسی برق مورد استفاده قرار می گیرد. در تدریس الکترومغناطیس از دو روش استفاده می شود: یکی، قبول قوانین ماکسول به عنوان اصل که کلیه قوانین تجربی الکترومغناطیس را از آنها نتیجه گیری می کنند؛ و دیگری، به پیروی از سیر تاریخی، از قوانین تجربی آغاز می شود و تا ترکیب و تعمیم آنها، قوانین ماکسول را به دست می آورد، که برای درس پایه ای در رشته مهندسی برق روش اول برتر است.
  پس از تصمیم گیری با حضور صاحب نظران برای انتخاب کتابی خوب، به عنوان منبعی برای درس الکترومغناطیس تصمیم به ترجمه این کتاب گرفته شد.
  هدف در تنظیم این کتاب آن بوده است که دانشجو حتی المقدور خود به آسانی این مطالب را بیاموزد. برای نیل به این هدف بر میزان دشواری مطالب به تدریج افزوده شده است و مثالهایی به منظور تفسیر و کاربرد نتایج مهم ارائه شده است.
  این کتاب دربرگیرنده سیزده فصل با عناوین ذیل، ضمائم و واژه نامه است:
  1. آنالیز برداری، 2. قانون کولن و شدت میدان الکتریکی، 3. چگالی شار الکتریکی، قانون گاوس و دیورژانس، 4. انرژی و پتانسیل، 5. هادی ها، عایق ها و ظرفیت، 6. روش های ترسیم تجربی خطوط میدان، 7. معادلات پواسن و لاپلاس، 8. میدان مغناطیسی پایدار، 9. نیروهای مغناطیسی، مواد مغناطیسی و ضریب خود القاء، 10. میدانهای متغیر با زمان و معادلات ماکسول، 11. موج مسطح یکنواخت، 12. خطوط انتقال، 13. چندگاربرد دیگر معادلات ماکسول. ضمیمه 1- آنالیز برداری، ضمیمه 2- آحاد، ضمیمه 3- ضرائب مواد، ضمهمه 4- جواب های مسائل شماره فرد، واژه نامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 670 .H38 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     الکترومغناطیس، تئوری
 11. شناسه افزوده: القابی، خداداد مترجم
 12. شناسه افزوده: باغداساریان، آلن مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد