درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2083 Viewed

پیشرفتهای ابررسانایی دمای بالا

اخوان، محمد , یمنی، زهراسادات

 1. معرفی:
 2. مسئله ابررسانایی دمای بالا از نظر بنیادی و کاربردی و چشم انداز آن در ایران در صنایع میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، برق و انرژی، پزشکی و ترابری دارای اهمیت خاصی می باشد.
  پدیده ابررسانایی در اوایل قرن بیستم کشف و نشان داد قوانین مکانیک کوانتومی می توانند در مقیاس ماکروسکوپی نیز بروز کنند. این پدیده نمونه بارزی از اشغال ماکروسکوپی یک حالت کوانتومی منفرد است.
  آشنایی با آخرین پیشرفت های تحقیقاتی در زمینه ابررسانایی، موضوع کتاب است که جلد اول آن در برگیرنده شش فصل است. فصل اول؛ ابررسانایی متعارف، فصل دوم؛ ابررسانایی دمای بالا، فصل سوم؛ روش های ساخت، فصل چهارم؛ ساختار بلوری و ریزساختار، فصل پنجم؛ خواص ترمودینامیکی، فصل ششم؛ ساختار الکترونی و نمودار فاز بحث شده است.
  اختصارات، اسامی، مواد، و واژه نامۀ فارسی – انگلیسی و فهرست راهنما نیز در انتهای جلد اول کتاب قرار دارد.
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1381
 4. ج.: جدول، مصور
 5. یادداشت: واژه نامه
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 611 .92 .A38 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. ابررسانایی