درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1751 Viewed

توپولژی عمومی

للهی، کاظم

 1. معرفی:
 2. شاید بتوان گفت یکی از منطقی ترین و دقیق ترین شاخه های کنونی ریاضی توپولوژی عمومی است. توپولوژی نه تنها در پیشبرد روش اصل موضوعی ریاضی سهمی شایان توجه و در سایر شاخه های ریاضی مانند هندسه دیفرانسیل، هندسه جبری، آنالیز ریاضی، نظریه اعداد و غیره کاربرد بسیار دارد، بلکه در خواننده توانایی مجرد اندیشدن را برمی انگیزد.
  بخش عمده آنچه که در این کتاب آورده شده مطالب درسی است؛ اما با دیدی متفاوت و همراه با تأکید خاص بر ساده نویسی. مطالب کتاب چنان تنظیم شده اند که همانند ساختمان توپولوژی با ساختمان های جبری برای خواننده روشن شود بدون اینکه نیازی به شناخت نظریه کاتگوری ها باشد.
  کتاب در دو قسمت ، پنج فصل و هر فصل شامل بندهای و اجزاء تنظیم شده است. قسمت یکم؛ مجموعه ها و ساختمان اعداد، قسمت دوم؛ فضاهای توپولژیک و فضاهای متری
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1358
 4. ش، 492ص
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 611 .L44 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. توپولوژی