درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. ریاضیات محاسباتی تالیف دو ریاضیدان برجسته شوروی و مرجع معتبری در مبحث آنالیز عددی است. روش های مورد بحث در این کتاب به گونه ای مطرح شده اند که خواننده در برخورد با هر یک از موضوعات آن، مفاهیم لازمه را براحتی دریافت نموده و به بررسی ریاضی وار مباحث راهنمایی می شود.
  پیشرفت سریع کامپیوتر و کاربرد گسترده روش های نوین ریاضی در تحقیقات مهندسی، ضرورت فراگیری و آموزش ریاضی برای مهندسان و دانش پژوهانی که با مسائل کاربردی مواجه هستند را افزایش داده است.
  هدف اصلی کتاب ارائه مجموعه ای از مهمترین روش ها و فنون ریاضیات محاسباتی است، که به میزان وسیعی از حساب ماتریسی می کندو مفاهیم بردار، معکوس ماتریس، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک ماتریس از ابزارهای عادی بکارگرفته شده در کتاب هستند.
  کتاب حاضر در دو جلد شامل چهارده فصل تنظیم شده است.
  جلد اول شامل فصل های اول تا ششم با عناوین ذیل است: فصل اول؛ اعداد تقریبی، فصل دوم؛ مباحثی از نظریه کسرهای مسلسل، فصل سوم؛ محاسبه مقادیر توابع، فصل چهارم؛ حل تقریبی معادلات جبری و غیر جبری، فصل پنجم؛ روش های خاص برای حل تقریبی معادلات جبری، فصل ششم؛ تسریع همگرایی سری ها.
  جلد دوم کتاب نیز شامل فصول هفتم تا چهاردهم با عناوین ذیل است: فصل هفتم؛ جبر ماتریسی، فصل هشتم؛ حل دستگاه های معادلات خطی، فصل نهم؛ همگرایی عملیات تکرار برای دستگاه معادلات خطی، فصل دهم؛ اصول نظریه فضاهای برداری، فصل یازدهم؛ نکاتی دیگر پیرامون همگرایی روش های تکرار برای دستگاه های معادلات خطی، فصل دوازدهم؛ یافتن مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک ماتریس، فصل سیزدهم؛ حل تقریبی دستگاه های معادلات خطی، فصل چهاردهم درون یابی توابع
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی , 1365
 4. ج.: جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی:.Computational methematics
 6. یادداشت: کتابنامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 297 .D419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. آنالیز عددی