درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. برای ارزیابی کیفیت لازم است نوعی اندازه گیری بر روی یک قسمت آزمونی محصول صورت گیرد. این اندازه گیری می تواند شیمیایی، فیزیکی و یا ارزیابی حسی باشد.
  کتاب دو دسته مخاطب دارد: گروهی از دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف و گروه دیگر کارشناسان و متخصصان شاغل در کارخانجات و صنایع مختلف غذایی که می توانند در کارهای علمی و تحقیقات فنی خود از این کتاب بهره مند گردند.
  این کتاب شامل پنج فصل با عناوین ذیل است. روش های عمومی آمار، نمونه گیری، نمودارهای کنترل، تخمین اجزای سازنده، و دقت روش های تجزیه. پیوست، مراجع، واژه نامه، و فهرست راهنما نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1383
 4. هشت، 175 ص.: جدول، نمودار
 5. یادداشت: این کتاب ترجمه فصل Statistical methods in quality control از کتاب Quality control in the food industry
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 276 .S82619 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. آمار ریاضی ؛ مواد غذایی - صنعت و تجارت - کنترل کیفی ؛ کنترل کیفی