درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. بازی ها و سرگرمی های فکری و آموزشی از ابزارهای محرک و مشوق فراگیران به شمار می رود. پلیومینوها از اینگونه بازی هاست و این اولین کتابی است که به زبان فارسی به چاپ رسیده است. در سال های اخیر و در مسابقه های علمی و المپیادها مسائلی درباره پلیومینوها مطرح شده است و بطور خاص از مسائل این کتاب استفاده شده است.
    کتاب در نه فصل با عناوین ذیل گردآوری شده است. فصل اول؛ پلیومینوها و صفحه های شطرنجی، فصل دوم؛ طرح ها و پلیومینوها، فصل سوم؛ جایی که پنتومینوها جفت و جور نمی شوند، فصل چهارم؛ پس گردی و ساختارهای ناممکن، فصل پنجم؛ چند قضیه پیرامون شمارش، فصل ششم؛ پلیومینوهای بزرگ تر و بعدهای بالاتر، فصل هفتم؛ تعمیم های پلیومینوها، فصل هشتم؛ فرش کردن مستطیل ها با پلیومینوها، فصل نهم؛ چند نتیجه واقعا استثنایی. همچنین کتاب پنج پیوست دارد. پیوست آ؛ پاسخ تمرین های فصل 5، پیوست ب؛ چکیده مسائل، پیوست پ؛ مساله های دوازده پنتومینوی گولوم، پیوست ت؛ ثابت کلارنر و شمارش N-امینوها، پیوست ث؛ بازی "صفحه را پرکن" بخش پایانی کتاب نیز شامل فهرست معانی، کتاب نامه ، واژه نامه و فهرست راهنما است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1381
  4. 184 ص
  5. یادداشت: عنوان اصلی: Polyominoes
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 166 .75 .G6519 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. ریاضیات Mathematics سرگرمیها ؛ چندمربع آرایی