درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3633 Viewed

شبیه سازی کامپیوتری و زبان SLAM

پریتسکر Pritsker, A. Alan B 1933-2000 , اقدسی، محمد مترجم

 1. معرفی:
 2. در دنیای صنعتی امروز شبیه سازی بعنوان یک متدلوژی حل مساله و تجزیه و تحلیل سیستم ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. قدرت و توانایی این تکنیک در مدلسازی سیستم های پیچیده صنعتی و خدماتی، سادگی مدلسازی، سهولت درک مدل و توانایی ایجاد مدل بسیار شبیه به سیستم واقعی، از یک سو و پیشرفت سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری برای حل مدل های ایجاد شده از سوی دیگر، شبیه سازی را از سایر تکنیک های مدلسازی متماز می کند.
  کتاب حاضر ترجمه فصول اول تا هشتم و فصل نوزدهم از کتاب اصلی نوشته آلن و پریتسکر که دانش اساسی را برای درک مدل های شبیه سازی و کاربرد این مدل ها است، را شامل می شود که زبان شبیه سازی SLAM را تشریح می کند و اطلاعات جامع و مفیدی در مورد کاربرد شبیه سازی برای حل مسائل و تجزیه و تحلیل سیستم های تولید، خدماتی و فنی فراهم می آورد.
  مطالب این کتاب شامل مباحث ذیل است: فصل اول؛ مقدمه ای بر مدل سازی و شبیه سازی، فصل دوم؛ آمار و احتمالات، فصل سوم؛ دورنمای مدل های شبیه سازی، فصل چهارم؛ کاربردهای شبیه سازی، فصل پنجم؛ مدلسازی ابتدایی شبکه، فصل ششم؛ منابع و دروازه ها، فصل هفتم؛ گره های تصیمیم¬کیری منطقی، فصل هشتم؛ پردازشگر SLAM، ورودی ها و خروجی ها، فصل نهم؛ تجزیه و تحلیل آماری نتایج شبیه سازی
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی , 1372
 4. فروست:انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف؛ 67
 5. 331ص.: جدول، نمودار
 6. یادداشت: این کتاب ترجمه فصولی از کتابIntroduction to simulation & SLAMمی باشد
 7. یادداشت: کتابنامه: ص. 325-331
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 76 .9 .C65 .P74219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. کامپیوترهای رقمی - شبیه سازی ؛ سلم ؛ زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر