درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5800 Viewed

مکان‌یابی مراکز صنعتی و خدماتی با رویکرد کاربردی

فرقانی، علی 1358 -

  1. معرفی:
  2. تعیین محل مراکز صنعتی و خدماتی از موضوعات علمی و تخصصی در کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می شود چرا که اثرات دراز مدتی از نظر جنبه های اقتصادی، محیط زیست، مسایل اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت . اتخاذ تصمیم نادرست و غیر علمی در خصوص محل احداث واحدهای صنعتی دلیل ایجار تعداد قابل توجهی از مراکز صنعتی با کارایی پایین و حتی ورشکستگی اقتصادی بسیاری از آنها می شود. نبود بینش و علم کافی در این خصوص، سبب سوق دادن این مراکز به محل های نامناسب و یا تجمع بیش از حد آن ها در اطراف شهر های بزرگ و اثرات نامطلوب بر جامعه و محیط زیست منطقه محل استقرار آنها می تواند داشته باشد. با عنایت به اهمیت موضوع و توجه پژوهشکده توسعه تکنولوژی و مشاهده موارد متعدد از تجربه های ناموفق استقرار مراکز صنعتی و کمبود منابع علمی در این زمینه، مولفین را بر آن داشت تا مجموعه ای از تجربیات علمی و اجرایی خود را در چارچوب یک کتاب کاربردی مکان یابی مراکز صنعتی، جمع آوری کرده و به رشته تحریر درآورند و در اختیار کارشناسان و مدیران کشور قرار گیرد.
    مطالب کتاب در سه بخش کلی و ده فصل گردآوری شده است. بخش اول: مکان یابی در سطح ملی، دربرگیرنده شش فصل؛ بخش دوم: مکان یابی بین المللی بنگاه ها و مراکز صنعتی، شامل دو فصل؛ بخش سوم با عنوان مطالعات موردی در دو فصل تدوین شده است
  3. ناشر: تهران : جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف , 1387
  4. 554 ص.:مصور، جدول، نمودار
  5. یادداشت: کتابنامه
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 58 .F3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. صنایع، تعیین محل ؛ کارخانه-- تعیین محل ؛ کارخانه‌ها-- طرح و برنامه‌ریزی ؛ صنایع، تعیین محل-- برنامه‌ریزی ؛ مدیریت صنعتی ؛ صنایع، تعیین محل-- ایران-- نمونه‌پژوهی