درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
726 Viewed

خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور

نیلی، مسعود 1334-

 1. معرفی:
 2. شکل گیری و توسعه صنعت از سه طریق منجر به افزایش چشمگیر سطح درآمد در جوامع می گردد. اول، صنعت به عنوان یک زیر مجموعه از اقتصاد، با رشد و شکوفایی خود، درآمد جامعه را افزایش می دهد. دوم، به عنوان محمل تحولات تکنولوژیک، عامل بهره وری و درآمدزایی در بخش های دیگر می شود. سوم، توسعه صنعت عامل رشد مهارت ها و توانمندی های علمی و فنی نیروی انسانی بوده، که ارتقاء سطح علمی و نیروی انسانی را در جامعه موجب می شود. مجموعه بخش ها و فصل های این کتاب، پس از بررسی روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان و پیشنهاد تصویر مطلوب از آینده، به تبیین استراتژی های عمومی و مربوط به حوزه های صنعتی در چارچوب متدولوژی ذکر شده در کتاب پرداخته است.
  این کتاب، در قالب چهار بخش و بیست و دو فصل تنظیم شده است.
  بخش اول: روند تحولات اقتصادی و صنعتی در ایران و جهان، که در چهارفصل تهیه شده است. بخش دوم: چشم انداز مطلوب توسعه صنعتی ایران، این بخش از فصل پنجم تا هفتم کتاب را شامل می گردد. بخش سوم : استراتژی عمومی توسعه صنعتی با محوریت اصل رقابت پذیری، که از فصل هشتم تا هجدم کتاب را در بر دارد. بخش چهارم: تبیین استراتژی توسعه صنعتی در حوزه های مختلف صنعت، فصل نوزدهم تا بیست دوم که فصل پایانی کتاب است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1382
 4. 753 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HC 79 . I53 .N5 در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف موجود می باشد
 6. کلمات کلیدی:
 7. توسعه صنعتی - ایران