درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. این کتاب که بخشی از کتاب "تاریخ فلسفه" است، نویسنده با بیانی روشن و تا حد امکان ساده، مراحل مختلف تحول تفکر کانت را در دوره ماقبل، دوره نقدی و آثار منتشره پس از مرگ او را بررسی می کند و پیوستگی این مراحل را به یکدیگر بازگو می نماید. رابطه میان اندیشه کانت و فلاسفه قبل از او، همچون هیوم، لایب نیتز و ولف و همچنین تاثیر وی را در پیدایش مذهب اصالت معنی آلمانی نشان می دهد.
  نویسنده پس از بررسی تاریخی کانت، بترتیب به بیان اندیشه های او در مباحث علمی ما بعدالطبیعه، اخلاق و دین و زیبایی شناسی می پردازد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1360
 4. فروست:انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 25
 5. 11، 356ص
 6. یادداشت: این کتاب بخشی از جلد ششم تاریخ فلسفه(A Histiory of Philosphy ) تالیف ( Frederick charles copleston )میباشد
 7. یادداشت: کتابنامه
 8. یادداشت: واژه نامه
 9. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای B 72 .C6219 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 10. کلمات کلیدی:
 11. فلسفه -- تاریخ