درحال بارگذاري...
جستجو برای: فناورانه
0.004 ثانیه
مجموع 1 مورد

    فناورد

    فناورد؛ دو فصلنامه فناوری های نوین فناورد؛ نشریه فناوری های نوین
    نشریه «فنــاورد» با در نظر برگرفتن تمــامی جوانب نــوآوری در حیطه هــای مختلف فناوری، از شــکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وســیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاد. این نشریه از ســوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود و هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دســتاوردهای ...