درحال بارگذاري...
جستجو برای: انتشارات
0.004 ثانیه
مجموع 2 مورد

  فناورد

  فناورد؛ دو فصلنامه فناوری های نوین فناورد؛ نشریه فناوری های نوین
  نشریه «فنــاورد» با در نظر برگرفتن تمــامی جوانب نــوآوری در حیطه هــای مختلف فناوری، از شــکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وســیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاد. این نشریه از ســوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود و هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دســتاوردهای ... 

  مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

  این مؤسسه در سال 52-1351 با هدف چاپ و انتشار آثار ترجمه شده علمی، شامل علوم انسانی و علوم فنی - مهندسی به زبان فارسی و به منظور حفظ وحدت ملی و آشنایی دانش آموختگان با هویت ملی خود تأسیس شد.
  کتب چاپ شده این موسسه تا قبل از انقلاب اسلامی، یک صد عنوان کتاب است که پس از انقلاب فرهنگی و توجه به اهمیت...